Rady a cestovní pojištění : Zákonné informace pro pojištěné

POJISTITEL A DEFINICE CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

-         název pojišťovny

-         se sídlem

-         IČ

-         zapsaná v obchodním rejstříku

-         oddíl

-         vložka

-         je na základě licence oprávněna poskytovat pojištění pomoci osobám v nouzi

během cestování včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním.

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Stížnosti související s tímto pojištěním můžete podat písemně k rukám statutárního orgánu pojistitele či se obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

 

PLATNOST A ZÁNIK POJISTNÉ SMLOUVY O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ

Tyto informace se nacházejí ve všeobecných pojistných podmínkách.

 

PLACENÍ A VÝŠE POJISTNÉHO

Pojistné se platí najednou na celou dobu, na kterou bylo cestovní pojištění sjednáno (jednorázové pojistné).

Stanoví se na základě pojistně matematických zásad podle příslušné zeměpisné oblasti,

na niž se cestovní pojištění vztahuje, podle věku pojištěného a účelu cesty tak, aby byla zajištěna trvalá splnitelnost závazků pojistitele. Podrobnější informace o placení pojistného se nacházejí ve všeobecných pojistných podmínkách.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pojistitel je oprávněn pro účely uzavření pojistné smlouvy a likvidace pojistné události zpracovávat osobní údaje pojistníků a pojištěných a při pojistné události související se zdravotnímstavem rovněž citlivé údaje týkající se zdravotního stavu.

Odmítnou-li tyto osoby uvedené údaje poskytnout, nemůže být pojistná smlouva uzavřena, resp. provedena likvidace pojistné události.

Osobní údaje je pojistitel oprávněn zpřístupnit třetí straně zcela výjimečně, a to výhradně v souvislosti se šetřením pojistné události.

Subjekt údajů má právo za přiměřený poplatek požádat pojistitele o informaci o zpracování svých osobních údajů, o jejich opravu, o vysvětlení, příp. odstranění stavu, kdy se domnívá,

že pojistitel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či se zákonem.

Nevyhoví-li pojistitel této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pojistitel je oprávněn uchovávat osobní údaje po dobu existence závazků vyplývajících

z pojistné smlouvy nebo s ní souvisejících.

   Na kalkulačka.eu můžete najít nízké ceny z oblasti financí a pojištění online.    

Další druhy pojištění, které souvisí s cestovním pojištěním a na které se můžete informovat online jsou:  Úrazové pojištění zejména pro sportovce, zaměstnance a děti, Životní pojištění pro ty na kterých je rodina závislá. Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojistka na blbost), zejména pokud jste nešikovní.