Individuální cestovní pojištění

 

Individuální cestovní pojištění je určeno všem osobám, které mají zájem prostřednictvím tohoto pojištění minimalizovat finanční dopad možných rizik spojených s cestou do zahraničí.

Základ cestovního pojištění tvoří pojištění léčebných výloh.

K pojištění léčebných výloh si lze sjednat i následující pojištění:

 • úrazu

 • zavazadel

 • odpovědnosti za škodu

 

Územní platnost

Územní platností pojištění je území uvedené v PS - pro občany České republiky (dále jen „ČR“) s výjimkou území ČR, pro cizí státní příslušníky s výjimkou území ČR a toho státu, jehož je pojištěný státním příslušníkem.

Územní rozsah se dále člení na:

 • A - Evropa, Tunisko, Turecko, Kanárské ostrovy, Maroko, Izrael, Egypt,

 • B - Svět mimo USA, Kanady a Austrálie

 • C - Svět včetně USA, Kanady a Austrálie

Rozsah pojištění, výluky z pojištění

Pojištění léčebných výloh

Pojištění se vztahuje na úhradu nezbytných nákladů vzniklých pojištěnému v důsledku úrazu či akutního onemocnění. Těmito náklady se rozumí náklady na:

 • lékařské ošetření včetně ošetření zubů v důsledku úrazu nebo ošetření z důvodu akutní bolesti do limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě,

 • pobyt v nemocnici (hospitalizace),

 • léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením,

 • transport, tj. přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu pojištěného v zahraničí,

 • repatriaci, tj. převoz pojištěného do ČR v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout se souhlasem ošetřujícího lékaře o způsobu repatriace pojištěného,

 • převoz tělesných ostatků pojištěného v případě jeho úmrtí do ČR. U osob, které nejsou státními příslušníky ČR, si pojistitel vyhrazuje právo rozhodnout, zda uhradí náklady na převoz tělesných ostatků pojištěného do státu, jehož byl pojištěný státním příslušníkem, nebo do ČR,

 • pohřeb nebo kremaci pojištěného ve státě, kde pojištěný zemřel, pokud tamní zákony převoz tělesných ostatků nedovolují,

 • přivolání opatrovníka. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o nároku na přivolání opatrovníka.

Limit pojistného plnění pro pojištění léčebných výloh lze sjednat v různých limitech např.ve výši 1,5 mil. Kč nebo 2,5 mil. Kč.

Limit pojistného plnění na ošetření zubů v důsledku úrazu je shodný s limitem pojistného plnění u pojištění léčebných výloh uvedeným v pojistné smlouvě; limit pojistného plnění na ošetření zubů z důvodu akutní bolesti je stanoven konstantně např. Evropa - 5 000 Kč, Svět včetně USA, Kanady a Austrálie - 7 500 Kč.

V případě sjednání limitu pojistného plnění pro pojištění léčebných výloh ve výši 2,5 mil. Kč má pojištěný nárok na doplňkové asistenční služby. Specifikace těchto doplňkových asistenčních služeb je uvedena v DPP AS 2006, viz příloha č. 5.

Pojištění úrazu

Pojištění úrazu lze sjednat většinou pouze k pojištění léčebných výloh.

Pojišťovna z pojištění úrazu poskytne pojistné plnění, došlo-li k úrazu pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Podle následků úrazu poskytne pojistné plnění za trvalé následky úrazu, za smrt následkem úrazu nebo za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu (denní odškodné).

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel lze sjednat pouze k pojištění léčebných výloh.

Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo odcizení zavazadel nastalý během cestování.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu lze sjednat pouze k pojištění léčebných výloh.

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil jinému během cestování v souvislosti s jeho činností nebo vztahem v běžném životě:

 • na zdraví, usmrcením,

 • na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou.

Pojistné na osobu a den za pojištění léčebných výloh – standardní cesta

- tarif standard

 

Věk

Evropa

Svět

USA

Limit pojistného plnění (Kč)/pojistné

1,5 mil.

2,5 mil.

1,5 mil.

2,5 mil.

1,5 mil.

2,5 mil

Do 15 let

11

19

22

36

41

68

Od 16 let

17

31

34

60

64

114

   

Pojistné na osobu a den za pojištění léčebných výloh – nebezpečné sporty

 

Věk

Evropa

Svět

USA

Limit pojistného plnění (Kč)/pojistné

1,5 mil.

2,5 mil.

1,5 mil.

2,5 mil.

1,5 mil.

2,5 mil

Do 15 let

66

120

112

208

112

208

Od 16 let

106

198

184

342

184

342

 

 

Pojistné na osobu a den za další pojištění

 

Pojištění – sazba pojistného za osobu a den (Kč)

Typ pojištění

Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

Limit pojistného plnění nebo pojistná částka v (Kč)

Pojistné (Kč)

Úraz

(nelze pro nebezpečné sporty)

Smrt následkem úrazu

100 000

3

Trvalé následky úrazu

200 000

Denní odškodné

50

Odpovědnost za škodu

Škody na zdraví

1 000 000

5

Škody na majetku

500 000

Spoluúčast

3 %, min. 500 Kč

Zavazadla

Poškození a odcizení

10 000

10

 

18

Spoluúčast

3 %, min. 500 Kč

Poškození a odcizení

20 000

Spoluúčast

3 %, min. 500 Kč

 

Pojištění typ A - opakované výjezdy (max. 45 dní) - nepřenosné

Typ cesty: standardní

Doba pojištění: počet výjezdů je neomezen, jeden výjezd max. 45 bezprostředně po sobě

následujících dní.

 

A1

VIP - A

Pojištění léčebných výloh

1 500 000 Kč

2 500 000 Kč

Pojištění úrazu

ano

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu

 

ano

Pojištění zavazadel

10 000 Kč

Doplňkové asistenční služby

ne

ano

Pojistné – Evropa

1 390 Kč

3 390 Kč

Pojistné – Svět mimo USA, Kanady a Austrálie

4 000 Kč

8 940 Kč

Pojistné - Svět vč. USA, Kanady a Austrálie

6 000 Kč

14 880 Kč

 

Pojištění typ DP - Dlouhodobé pobyty – (max. 365 dní) - nepřenosné

Typ cesty: standardní

Doba pojištění: počet výjezdů je neomezen, jeden výjezd max. 365 bezprostředně po sobě

následujících dní.

 

DP 1

DP 2

Pojištění léčebných výloh

1 500 000 Kč

2 500 000 Kč

Pojištění úrazu

ano

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu

 

ano

Pojištění zavazadel

10 000 Kč

Doplňkové asistenční služby

ne

ano

Pojistné – Evropa

4 380 Kč

11 380 Kč

Pojistné – Svět mimo USA, Kanady a Austrálie

8 110 Kč

17 740 Kč

Pojistné - Svět vč. USA, Kanady a Austrálie

15 550 Kč

25 900 Kč

 

 

   Na kalkulačka.eu můžete najít nízké ceny z oblasti financí a pojištění online.    

Další druhy pojištění, které souvisí s cestovním pojištěním a na které se můžete informovat online jsou:  Úrazové pojištění zejména pro sportovce, zaměstnance a děti, Životní pojištění pro ty na kterých je rodina závislá. Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojistka na blbost), zejména pokud jste nešikovní.